شهر تخصص نوع سهم کل سهام سهم تخصص قابل فروش قیمت هر سهم (تومان)
تهران پزشک عمومی H  بیمارستانی ۱۳۰ ۶ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران پزشک عمومی H  بیمارستانی ٣٠٠سهم ٢سهم از اورژانس شامل سهم پزشك عمومي و تزريقات قيمت دو سهم با هم ٥٤٠ مليون تومان
تهران جراحی اطفال H  بیمارستانی ۱۳۰ ۲ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران جراحی زنان و زایمان H  بیمارستانی ۱۳۰ ۲ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران جراحی عمومی H  بیمارستانی ۱۳۰ ۳ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران جراحی عمومی H  بیمارستانی ۲۰۰ ۱ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران داخلی H  بیمارستانی ۱۳۰ ۱ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران رادیولوژی H  بیمارستانی ۱۳۰ ۳ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران گوش و حلق و بینی H  بیمارستانی ۱۳۰ ۳ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران، پاکدشت داروخانه H  بیمارستانی قابل مذاکره قابل مذاکره قابل مذاکره
طراحی سایت پزشکان تولید و واردات تجهیزات پزشکی طراحی وب سایت پزشکان و مراکز درمانی